شماره تماس : 02152863

تور دبی

اطلاعات هتل

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
2404000 تومان 484 درهم 2404000 تومان 695 درهم 2004000 تومان 533 درهم 2004000 تومان 270 درهم
2404000 تومان 515 درهم 2404000 تومان 758 درهم 2004000 تومان 520 درهم 2004000 تومان 270 درهم
LAVENDER
3
B.B
2404000 تومان 571 درهم 2404000 تومان 869 درهم 2004000 تومان 566 درهم 2004000 تومان 270 درهم
MAYFAIR
3
B.B
2404000 تومان 512 درهم 2404000 تومان 752 درهم 2004000 تومان 204000 تومان 270 درهم کودک با تخت چک آنلاین
2404000 تومان 545 درهم 2404000 تومان 815 درهم 2004000 تومان 560 درهم 2004000 تومان 270 درهم
DORUS
4
B.B
2404000 تومان 557 درهم 2404000 تومان 842 درهم 2004000 تومان 565 درهم 2004000 تومان 270 درهم
2404000 تومان 596 درهم 2404000 تومان 920 درهم 2004000 تومان 624 درهم 2004000 تومان 270 درهم
2404000 تومان 638 درهم 2404000 تومان 1004 درهم 2004000 تومان 602 درهم 2004000 تومان 270 درهم
2404000 تومان 620 درهم 2404000 تومان 968 درهم 2004000 تومان 625 درهم 2004000 تومان 270 درهم
AVENUE
4
B.B
2404000 تومان 685 درهم 2404000 تومان 1097 درهم 2004000 تومان 669 درهم 2004000 تومان 270 درهم
2404000 تومان 697 درهم 2404000 تومان 1121 درهم 2004000 تومان 636 درهم 2004000 تومان 270 درهم
2404000 تومان 703 درهم 2404000 تومان 1130 درهم 2004000 تومان 671 درهم 2004000 تومان 272 درهم
2404000 تومان 790 درهم 2404000 تومان 1304 درهم 2004000 تومان 768 درهم 2004000 تومان 272 درهم
2404000 تومان 844 درهم 2404000 تومان 1319 درهم 2004000 تومان 783 درهم 2004000 تومان 272 درهم
2404000 تومان 851 درهم 2404000 تومان 1427 درهم 2004000 تومان 867 درهم 2004000 تومان 272 درهم
2404000 تومان 970 درهم 2404000 تومان 1664 درهم 2004000 تومان 871 درهم 2004000 تومان 272 درهم
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2404000 تومان

484 درهم

نرخ اتاق یک تخته

2404000 تومان

695 درهم

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2004000 تومان

533 درهم

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2004000 تومان

270 درهم

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2404000 تومان

515 درهم

نرخ اتاق یک تخته

2404000 تومان

758 درهم

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2004000 تومان

520 درهم

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2004000 تومان

270 درهم

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2404000 تومان

571 درهم

نرخ اتاق یک تخته

2404000 تومان

869 درهم

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2004000 تومان

566 درهم

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2004000 تومان

270 درهم

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2404000 تومان

512 درهم

نرخ اتاق یک تخته

2404000 تومان

752 درهم

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2004000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

204000 تومان

270 درهم

موقعیت مکانی
توضیحات
کودک با تخت چک آنلاین
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2404000 تومان

545 درهم

نرخ اتاق یک تخته

2404000 تومان

815 درهم

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2004000 تومان

560 درهم

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2004000 تومان

270 درهم

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2404000 تومان

557 درهم

نرخ اتاق یک تخته

2404000 تومان

842 درهم

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2004000 تومان

565 درهم

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2004000 تومان

270 درهم

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2404000 تومان

596 درهم

نرخ اتاق یک تخته

2404000 تومان

920 درهم

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2004000 تومان

624 درهم

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2004000 تومان

270 درهم

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2404000 تومان

638 درهم

نرخ اتاق یک تخته

2404000 تومان

1004 درهم

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2004000 تومان

602 درهم

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2004000 تومان

270 درهم

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2404000 تومان

620 درهم

نرخ اتاق یک تخته

2404000 تومان

968 درهم

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2004000 تومان

625 درهم

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2004000 تومان

270 درهم

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2404000 تومان

685 درهم

نرخ اتاق یک تخته

2404000 تومان

1097 درهم

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2004000 تومان

669 درهم

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2004000 تومان

270 درهم

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2404000 تومان

697 درهم

نرخ اتاق یک تخته

2404000 تومان

1121 درهم

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2004000 تومان

636 درهم

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2004000 تومان

270 درهم

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2404000 تومان

703 درهم

نرخ اتاق یک تخته

2404000 تومان

1130 درهم

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2004000 تومان

671 درهم

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2004000 تومان

272 درهم

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2404000 تومان

790 درهم

نرخ اتاق یک تخته

2404000 تومان

1304 درهم

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2004000 تومان

768 درهم

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2004000 تومان

272 درهم

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2404000 تومان

844 درهم

نرخ اتاق یک تخته

2404000 تومان

1319 درهم

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2004000 تومان

783 درهم

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2004000 تومان

272 درهم

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2404000 تومان

851 درهم

نرخ اتاق یک تخته

2404000 تومان

1427 درهم

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2004000 تومان

867 درهم

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2004000 تومان

272 درهم

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2404000 تومان

970 درهم

نرخ اتاق یک تخته

2404000 تومان

1664 درهم

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2004000 تومان

871 درهم

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2004000 تومان

272 درهم

موقعیت مکانی
توضیحات

اطلاعات تور

دانلود پکیج

ایرلاین

Mahan Air

نام تور برنامه ریزی شده

تور دبی

نوع تور

ورزش های آبی

تور سافاری و حیات وحش

ماجراجویی

ساحل

مدت اقامت

3 شب و 4 روز

خدمات

صبحانه

بیمه مسافرتی

گرفتن ویزا

ترانسفر فرودگاهی

راهنمای تور

راهنما فرودگاه

محل اقامت

هتل

حمل و نقل

هواپیما

نوع پرواز

چارتر

کلاس پرواز

کلاس اقتصادی

نوع بلیط

بلیط رفت و برگشت

توضیحات تور

• بدلیل چارتر بودن پرواز و گارانتی بودن هتل در صورت کنسلی یا تغییر تاریخ شامل جریمه میگردد.

• نرخ تور نوزاد با کانتر مربوطه هماهنگ گردد.

• مسئولیت کنترل گذرنامه از هر لحاظ و ممنوعیت خروج از کشور بعهده آژانس همکار و مسافر میباشد.

• آژانس فضاگشت درخواست کننده ویزا میباشدو درصورت عدم صدور ویزا آژانس هیچ مسئولیتی نداردو زمان لازم جهت اخذ ویزا 5-7 روز کاری میباشد.(تعطیلات کشور امارات (جمعه – شنبه ) روز کاری محسوب نمی شود.)

• مدارک لازم جهت اخذ ویزا : اصل پاسپورت به همراه 7 ماه اعتبار – یک قطعه عکس 4*3

• نرخ شب های اضافه هتل برحسب هر شب هر نفر محاسبه گردیده است.

در صورت عدم تسویه کل مبلغ تور هنگام ثبت نام به دلیل نوسانات نرخ ارز پرداخت مابه تفاوت افزایش نرخ ارز به عهده مسافرین و الزامی میباشد.

• پرداخت 50% مبلغ تور الزامی است .

• کلیه هتل ها تا زمان کانفرم نهایی از جانب هتل بصورت رزرو موقت می باشند ودر صورت عدم کانفرم هتل مشابه جایگزین میگردد. و چنانچه هتل افزایش نرخ داشته باشد،مابه التفاوت آن بعهده مسافر و آژانس درخواست کننده می باشد.

• فرزندان حتما باید پاسپورت جداگانه داشته باشد.

کشور مقصد

امارات متحده عربی

شهر مقصد

دبی

خط هوایی

Mahan Air

شروع قیمت ها از

2404000تومان

484 درهم

برنامه سفر

: