شماره تماس : 02152863

تور بالی ویژه مهر و آبان

اطلاعات هتل

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
168 دلار 263 دلار 150 دلار 86 دلار + نرخ بلیط
217 دلار 370 دلار 85 دلار + نرخ بلیط
245 دلار 427 دلار 231 دلار 105 دلار + نرخ بلیط
247 دلار 427 دلار 105 دلار + نرخ بلیط
255 دلار 446 دلار 199 دلار 85 دلار + نرخ بلیط
324 دلار 573 دلار 105 دلار + نرخ بلیط
313 دلار 568 دلار 276 دلار 105 دلار + نرخ بلیط
345 دلار 604 دلار 318 دلار 125 دلار + نرخ بلیط
358 دلار 651 دلار 149 دلار 128 دلار + نرخ بلیط
ARYADUTA
5
B.B
353 دلار 634 دلار 235 دلار 88 دلار + نرخ بلیط
NIKKO
5
B.B
405 دلار 745 دلار 128 دلار 118 دلار + نرخ بلیط
415 دلار 765 دلار 123 دلار + نرخ بلیط
510 دلار 958 دلار 328 دلار 128 دلار + نرخ بلیط
567 دلار 1055 دلار 396 دلار 158 دلار + نرخ بلیط
HILTON
5
B.B
580 دلار 1077 دلار 303 دلار 153 دلار + نرخ بلیط
SHERAYTON
5
B.B
590 دلار 1110 دلار 319 دلار 158 دلار + نرخ بلیط
650 دلار 1225 دلار 538 دلار 158 دلار + نرخ بلیط
905 دلار 1725 دلار 368 دلار 258 دلار + نرخ بلیط
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

168 دلار

نرخ اتاق یک تخته

263 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

150 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

86 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
+ نرخ بلیط
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

217 دلار

نرخ اتاق یک تخته

370 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

85 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
+ نرخ بلیط
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

245 دلار

نرخ اتاق یک تخته

427 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

231 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

105 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
+ نرخ بلیط
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

247 دلار

نرخ اتاق یک تخته

427 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

105 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
+ نرخ بلیط
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

255 دلار

نرخ اتاق یک تخته

446 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

199 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

85 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
+ نرخ بلیط
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

324 دلار

نرخ اتاق یک تخته

573 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

105 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
+ نرخ بلیط
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

313 دلار

نرخ اتاق یک تخته

568 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

276 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

105 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
+ نرخ بلیط
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

345 دلار

نرخ اتاق یک تخته

604 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

318 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

125 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
+ نرخ بلیط
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

358 دلار

نرخ اتاق یک تخته

651 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

149 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

128 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
+ نرخ بلیط
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

353 دلار

نرخ اتاق یک تخته

634 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

235 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

88 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
+ نرخ بلیط
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

405 دلار

نرخ اتاق یک تخته

745 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

128 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

118 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
+ نرخ بلیط
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

415 دلار

نرخ اتاق یک تخته

765 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

123 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
+ نرخ بلیط
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

510 دلار

نرخ اتاق یک تخته

958 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

328 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

128 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
+ نرخ بلیط
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

567 دلار

نرخ اتاق یک تخته

1055 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

396 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

158 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
+ نرخ بلیط
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

580 دلار

نرخ اتاق یک تخته

1077 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

303 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

153 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
+ نرخ بلیط
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

590 دلار

نرخ اتاق یک تخته

1110 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

319 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

158 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
+ نرخ بلیط
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

650 دلار

نرخ اتاق یک تخته

1225 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

538 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

158 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
+ نرخ بلیط
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

905 دلار

نرخ اتاق یک تخته

1725 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

368 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

258 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
+ نرخ بلیط

اطلاعات تور

دانلود پکیج

ایرلاین

Qatar Airways Mahan Air

نام تور برنامه ریزی شده

تور بالی ویژه مهر و آبان

مدت اقامت

7 شب و 8 روز

خدمات

بیمه مسافرتی

گرفتن ویزا

محل اقامت

هتل

حمل و نقل

هواپیما

نوع پرواز

برنامه ریزی شده

کلاس پرواز

کلاس اقتصادی

نوع بلیط

بلیط رفت و برگشت

توضیحات تور

• نرخ تورکودک زیر 2 سال با کانتر مربوطه هماهنگ گردد. • نرخ بلیط کودک 2 تا 6 سال با کانتر مربوطه هماهنگ گردد. • پرداخت50% مبلغ تورهنگام ثبت نام الزامی است. • هرگونه تغییرتاریخ،تغییرنام وکنسلی معادل سوخت کامل مبلغ تورمیباشد. • به نفرسوم تخت اضافه سفری تعلق میگیرد. • کلیه هتل هاتازمان کانفرم نهایی ازجانب هتل بصورت رزروموقت میباشندودرصورت عدم کانفرم هتل مشابه جایگزین میگردد. • وچنانچه هتل افزایش نرخ داشته باشد،مابهالتفاوت آن بعهده مسافروآژانس درخواست کننده میباشد. • مسئولیت کنترل گذرنامه ازهرلحاظ وممنوعیت خروج ازکشوربه عهده آژانس درخواست کننده ومسافرمی‌باشد. درصورت عدم تسویه کل مبلغ تورهنگام ثبت نام به دلیل نوسانات نرخ ارزپرداخت مابه تفاوت افزایش نرخ ارزبه عهده مسافرین والزامی می‌باشد.

کشور مقصد

اندونزی

شهر مقصد

بالی

خط هوایی

Qatar Airways

Mahan Air