شماره تماس : 02152863

تور کوالالامپور و پنانگ

اطلاعات هتل

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
5004000 تومان 134 دلار 5004000 تومان 248 دلار 3954000 تومان 132 دلار 3954000 تومان 55 دلار 25JAN-1FEB
5004000 تومان 138 دلار 5004000 تومان 256 دلار 3954000 تومان 136 دلار 3954000 تومان 56 دلار 25JAN-1FEB
COSOMO
3
B.B
5004000 تومان 163 دلار 5004000 تومان 306 دلار 3954000 تومان 161 دلار 3954000 تومان 66 دلار 21DEC-1JAN&24-31 JAN
FELAMINGO
4
B.B
7112000 تومان 151 دلار 8684000 تومان 282 دلار 3954000 تومان 149 دلار 3954000 تومان 61 دلار 21DEC-1JAN&24-31 JAN
5004000 تومان 193 دلار 5004000 تومان 361 دلار 3954000 تومان 188 دلار 3954000 تومان 78 دلار 21DEC-1JAN&24-31 JAN
5004000 تومان 205 دلار 5004000 تومان 385 دلار 3954000 تومان 200 دلار 3954000 تومان 83 دلار 20DEC-5JAN/24JAN-2FEB
TAMU
4
B.B
5004000 تومان 213 دلار 5004000 تومان 401 دلار 3954000 تومان 3954000 تومان 86 دلار 20DEC-1JAN/24-26JAN
MERCURE
4
B.B
5004000 تومان 215 دلار 5004000 تومان 405 دلار 3954000 تومان 210 دلار 3954000 تومان 87 دلار 21DEC-1JAN
5004000 تومان 217 دلار 5004000 تومان 409 دلار 3954000 تومان 212 دلار 3954000 تومان 86 دلار 20DEC-1JAN/24-26JAN
5004000 تومان 223 دلار 5004000 تومان 421 دلار 3954000 تومان 218 دلار 3954000 تومان 90 دلار 21DEC-1JAN
5004000 تومان 229 دلار 5004000 تومان 433 دلار 3954000 تومان 224 دلار 3954000 تومان 93 دلار 20DEC-1JAN/24-26JAN
5004000 تومان 253 دلار 5004000 تومان 481 دلار 3954000 تومان 248 دلار 3954000 تومان 102 دلار 20DEC-1JAN/24-26JAN
IMPIANA
4*TOP
B.B
5004000 تومان 274 دلار 5004000 تومان 523 دلار 3954000 تومان 269 دلار 3954000 تومان 111 دلار 20DEC-4JAN&24DEC-28 JAN
5004000 تومان 338 دلار 5004000 تومان 651 دلار 3954000 تومان 333 دلار 3954000 تومان 136 دلار 20DEC-4JAN/24JAN-1FEB
RESORT
5
B.B
5004000 تومان 386 دلار 5004000 تومان 747 دلار 3954000 تومان 381 دلار 3954000 تومان 155 دلار 20DEC-4JAN/24JAN-1FEB
SHANGRILA
5 TOP
B.B
5004000 تومان 470 دلار 5004000 تومان 915 دلار 3954000 تومان 3954000 تومان 189 دلار 20DEC-4JAN/24DEC-28JAN
SHANGRILA
5*TOP
B.B
5004000 تومان 518 دلار 5004000 تومان 1011 دلار 3954000 تومان 513 دلار 3954000 تومان 208 دلار 20DEC-4JAN/24DEC-28JAN
درجه هتل
3
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

5004000 تومان

134 دلار

نرخ اتاق یک تخته

5004000 تومان

248 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3954000 تومان

132 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3954000 تومان

55 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
25JAN-1FEB
درجه هتل
3
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

5004000 تومان

138 دلار

نرخ اتاق یک تخته

5004000 تومان

256 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3954000 تومان

136 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3954000 تومان

56 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
25JAN-1FEB
درجه هتل
3
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

5004000 تومان

163 دلار

نرخ اتاق یک تخته

5004000 تومان

306 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3954000 تومان

161 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3954000 تومان

66 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
21DEC-1JAN&24-31 JAN
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

7112000 تومان

151 دلار

نرخ اتاق یک تخته

8684000 تومان

282 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3954000 تومان

149 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3954000 تومان

61 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
21DEC-1JAN&24-31 JAN
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

5004000 تومان

193 دلار

نرخ اتاق یک تخته

5004000 تومان

361 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3954000 تومان

188 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3954000 تومان

78 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
21DEC-1JAN&24-31 JAN
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

5004000 تومان

205 دلار

نرخ اتاق یک تخته

5004000 تومان

385 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3954000 تومان

200 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3954000 تومان

83 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
20DEC-5JAN/24JAN-2FEB
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

5004000 تومان

213 دلار

نرخ اتاق یک تخته

5004000 تومان

401 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3954000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3954000 تومان

86 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
20DEC-1JAN/24-26JAN
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

5004000 تومان

215 دلار

نرخ اتاق یک تخته

5004000 تومان

405 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3954000 تومان

210 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3954000 تومان

87 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
21DEC-1JAN
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
4 TOP
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

5004000 تومان

217 دلار

نرخ اتاق یک تخته

5004000 تومان

409 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3954000 تومان

212 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3954000 تومان

86 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
20DEC-1JAN/24-26JAN
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

5004000 تومان

223 دلار

نرخ اتاق یک تخته

5004000 تومان

421 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3954000 تومان

218 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3954000 تومان

90 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
21DEC-1JAN
درجه هتل
4* TOP
خدمات
B.B
درجه هتل
4*TOP
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

5004000 تومان

229 دلار

نرخ اتاق یک تخته

5004000 تومان

433 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3954000 تومان

224 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3954000 تومان

93 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
20DEC-1JAN/24-26JAN
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
4*TOP
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

5004000 تومان

253 دلار

نرخ اتاق یک تخته

5004000 تومان

481 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3954000 تومان

248 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3954000 تومان

102 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
20DEC-1JAN/24-26JAN
درجه هتل
4*TOP
خدمات
B.B
درجه هتل
4*TOP
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

5004000 تومان

274 دلار

نرخ اتاق یک تخته

5004000 تومان

523 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3954000 تومان

269 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3954000 تومان

111 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
20DEC-4JAN&24DEC-28 JAN
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

5004000 تومان

338 دلار

نرخ اتاق یک تخته

5004000 تومان

651 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3954000 تومان

333 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3954000 تومان

136 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
20DEC-4JAN/24JAN-1FEB
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

5004000 تومان

386 دلار

نرخ اتاق یک تخته

5004000 تومان

747 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3954000 تومان

381 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3954000 تومان

155 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
20DEC-4JAN/24JAN-1FEB
درجه هتل
5 TOP
خدمات
B.B
درجه هتل
5 TOP
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

5004000 تومان

470 دلار

نرخ اتاق یک تخته

5004000 تومان

915 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3954000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3954000 تومان

189 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
20DEC-4JAN/24DEC-28JAN
درجه هتل
5*TOP
خدمات
B.B
درجه هتل
5*TOP
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

5004000 تومان

518 دلار

نرخ اتاق یک تخته

5004000 تومان

1011 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3954000 تومان

513 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3954000 تومان

208 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
20DEC-4JAN/24DEC-28JAN

اطلاعات تور

دانلود پکیج

نام تور برنامه ریزی شده

تور کوالالامپور و پنانگ

مدت اقامت

7 شب و 8 روز

خدمات

صبحانه

بیمه مسافرتی

محل اقامت

هتل

حمل و نقل

هواپیما

نوع پرواز

چارتر

کلاس پرواز

کلاس اقتصادی

نوع بلیط

بلیط رفت و برگشت

توضیحات تور

• بدلیل چارتر بودن پرواز وگارانتی بودن هتل درصورت کنسلی یاتغییرتاریخ بلیط وهتل سوخت کامل میباشد. • به نفرسوم تخت اضافه سفری تعلق میگیرد. • کلیه هتل ها تا زمان کانفرم نهایی ازجانب هتل بصورت رزرو موقت می باشند ودرصورت عدم کانفرم هتل مشابه جایگزین میگردد. • وچنانچه هتل افزایش نرخ داشته باشد،مابه التفاوت آن بعهده مسافر وآژانس درخواست کننده میباشد. • مسئولیت کنترل گذرنامه ازهرلحاظ وممنوعیت خروج ازکشوربه عهده آژانس درخواست کننده ومسافرمی‌باشد. • درصورت عدم تسویه کل مبلغ تورهنگام ثبت نام به دلیل نوسانات نرخ ارزپرداخت مابه تفاوت افزایش نرخ ارزبه عهده مسافرین والزامی می‌باشد.

هتل ها شامل سورشارژ میباشدتاریخ ها بت شده است با کانتر مربوطه هماهنگ گردد.

کشور مقصد

مالزی

شهر مقصد

کوالالامپور

پنانگ

شروع قیمت ها از

5004000تومان

134 دلار