شماره تماس : 02152863

تورکوالالامپور و لنکاوی

اطلاعات هتل

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
5004000 تومان 119 دلار 5004000 تومان 228 دلار 3954000 تومان 117 دلار 3954000 تومان 49 دلار
5004000 تومان 123 دلار 5004000 تومان 236 دلار 3954000 تومان 121 دلار 3954000 تومان 50 دلار
COSMO
3
B.B
FAVEHOTEL
3
B.B
5004000 تومان 145 دلار 5004000 تومان 280 دلار 3954000 تومان 3954000 تومان 59 دلار
ASEANIA
3
B.B
5004000 تومان 161 دلار 5004000 تومان 312 دلار 3954000 تومان 159 دلار 3954000 تومان 65 دلار
IBIS
4
B.B
ASEANIA
3
B.B
5004000 تومان 199 دلار 5004000 تومان 383 دلار 3954000 تومان 194 دلار 3954000 تومان 81 دلار
MERCURE
4
B.B
ASEANIA
3
B.B
5004000 تومان 203 دلار 5004000 تومان 391 دلار 3954000 تومان 198 دلار 3954000 تومان 82 دلار
IMPIANA
4
B.B
5004000 تومان 232 دلار 5004000 تومان 449 دلار 3954000 تومان 3954000 تومان 94 دلار
IMPIANA
4
B.B
5004000 تومان 274 دلار 5004000 تومان 533 دلار 3954000 تومان 269 دلار 3954000 تومان 111 دلار
CORUS
4
B.B
5004000 تومان 289 دلار 5004000 تومان 563 دلار 3954000 تومان 3954000 تومان 115 دلار
BERJAYA
4
B.B
5004000 تومان 306 دلار 5004000 تومان 597 دلار 3954000 تومان 3954000 تومان 123 دلار
ISTANA
5
B.B
BERJAYA
4
B.B
5004000 تومان 306 دلار 5004000 تومان 597 دلار 3954000 تومان 3954000 تومان 123 دلار
BERJAYA
5
B.B
BERJAYA
4
B.B
5004000 تومان 310 دلار 5004000 تومان 605 دلار 3954000 تومان 3954000 تومان 125 دلار
BERJAYA
4
B.B
5004000 تومان 318 دلار 5004000 تومان 621 دلار 3954000 تومان 3954000 تومان 128 دلار
SHERATON
5
B.B
BERJAYA
4
B.B
5004000 تومان 350 دلار 5004000 تومان 685 دلار 3954000 تومان 3954000 تومان 141 دلار
WESTIN
5
B.B
WESTIN
5
B.B
5004000 تومان 456 دلار 5004000 تومان 897 دلار 3954000 تومان 451 دلار 3954000 تومان 183 دلار
5004000 تومان 466 دلار 5004000 تومان 917 دلار 3954000 تومان 461 دلار 3954000 تومان 187 دلار
SHANGRILA
5
B.B
5004000 تومان 488 دلار 5004000 تومان 961 دلار 3954000 تومان 3954000 تومان 196 دلار
درجه هتل
3
خدمات
B.B
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

5004000 تومان

119 دلار

نرخ اتاق یک تخته

5004000 تومان

228 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3954000 تومان

117 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3954000 تومان

49 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

5004000 تومان

123 دلار

نرخ اتاق یک تخته

5004000 تومان

236 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3954000 تومان

121 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3954000 تومان

50 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

5004000 تومان

145 دلار

نرخ اتاق یک تخته

5004000 تومان

280 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3954000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3954000 تومان

59 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

5004000 تومان

161 دلار

نرخ اتاق یک تخته

5004000 تومان

312 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3954000 تومان

159 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3954000 تومان

65 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

5004000 تومان

199 دلار

نرخ اتاق یک تخته

5004000 تومان

383 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3954000 تومان

194 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3954000 تومان

81 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

5004000 تومان

203 دلار

نرخ اتاق یک تخته

5004000 تومان

391 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3954000 تومان

198 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3954000 تومان

82 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

5004000 تومان

232 دلار

نرخ اتاق یک تخته

5004000 تومان

449 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3954000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3954000 تومان

94 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

5004000 تومان

274 دلار

نرخ اتاق یک تخته

5004000 تومان

533 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3954000 تومان

269 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3954000 تومان

111 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

5004000 تومان

289 دلار

نرخ اتاق یک تخته

5004000 تومان

563 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3954000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3954000 تومان

115 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

5004000 تومان

306 دلار

نرخ اتاق یک تخته

5004000 تومان

597 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3954000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3954000 تومان

123 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

5004000 تومان

306 دلار

نرخ اتاق یک تخته

5004000 تومان

597 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3954000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3954000 تومان

123 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

5004000 تومان

310 دلار

نرخ اتاق یک تخته

5004000 تومان

605 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3954000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3954000 تومان

125 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

5004000 تومان

318 دلار

نرخ اتاق یک تخته

5004000 تومان

621 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3954000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3954000 تومان

128 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

5004000 تومان

350 دلار

نرخ اتاق یک تخته

5004000 تومان

685 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3954000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3954000 تومان

141 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

5004000 تومان

456 دلار

نرخ اتاق یک تخته

5004000 تومان

897 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3954000 تومان

451 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3954000 تومان

183 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

5004000 تومان

466 دلار

نرخ اتاق یک تخته

5004000 تومان

917 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3954000 تومان

461 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3954000 تومان

187 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

5004000 تومان

488 دلار

نرخ اتاق یک تخته

5004000 تومان

961 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3954000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3954000 تومان

196 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات

اطلاعات تور

دانلود پکیج

ایرلاین

Mahan Air

نام تور برنامه ریزی شده

تورکوالالامپور و لنکاوی

نوع تور

ساحل

شهر و خرید

طبیعت گردی

مدت اقامت

7 شب و 8 روز

خدمات

بیمه مسافرتی

سیم کارت

ترانسفر فرودگاهی

گشت شهری با نهار

راهنمای تور

محل اقامت

هتل

حمل و نقل

هواپیما

نوع پرواز

برنامه ریزی شده

کلاس پرواز

کلاس اقتصادی

نوع بلیط

بلیط رفت و برگشت

توضیحات تور

نرخ پرواز داخلی کوالا به لنکاوی بر اساس زمان خرید تعیین می گردد و به پکیج فوق اضافه میگردد.

کشور مقصد

مالزی

شهر مقصد

کوالالامپور

لنکاوی

خط هوایی

Mahan Air

شروع قیمت ها از

119 دلار

5004000تومان

برنامه سفر

: • پرداخت70 % مبلغ تورهنگام ثبت نام الزامی است.

• قیمت ها به دلار میباشد.

• به نفرسوم تخت اضافه سفری تعلق می گیرد.

• کلیه هتل ها تازمان کانفرم نهایی ازجانب هتل بصورت رزروموقت میباشندودرصورت عدم کانفرم هتل مشابه جایگزین میگردد.

• وچنانچه هتل افزایش نرخ داشته باشد،مابه التفاوت آن بعهده مسافروآژانس درخواست کننده میباشد.

• مسئولیت کنترل گذرنامه ازهرلحاظ وممنوعیت خروج ازکشوربه عهده آژانس درخواست کننده ومسافرمی‌باشد.

• درصورت عدم تسویه کل مبلغ تورهنگام ثبت نام به دلیل نوسانات نرخ ارزپرداخت مابه تفاوت افزایش نرخ ارزبه عهده مسافرین والزامی می‌باشد.

• ترانسفر برای گروه های کمتر از 5 نفر مبلغ 50 دلار شارژ می گردد.

• بدلیل چارتر بودن پرواز وگارانتی بودن هتل درصورت کنسلی یا تغییرتاریخ بلیط وهتل سوخت کامل میباشد.

• نرخ بلیط بر روی پایین ترین کلاس پروازی 4.800.000 تومان به پکیج فوق اضافه و درافت میگردد.