شماره تماس : 02152863

تور کوالا و سنگاپور

اطلاعات هتل

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
7928000 تومان 9836000 تومان 6704000 تومان 1568000 تومان
METROPOL
3
B.B
8336000 تومان 10652000 تومان 7112000 تومان 1724000 تومان
FRAGRANCE
3
B.B
8516000 تومان 11012000 تومان 7292000 تومان 1796000 تومان
COSMO
3
B.B
8936000 تومان 11852000 تومان 7712000 تومان 1964000 تومان
QUEEN
4
B.B
9116000 تومان 12212000 تومان 7892000 تومان 2036000 تومان
TAMU
4
B.B
9356000 تومان 12692000 تومان 2132000 تومان
TAMU
4
B.B
9440000 تومان 12860000 تومان 2168000 تومان
9296000 تومان 12572000 تومان 8072000 تومان 2108000 تومان
IBIS
4
B.B
9536000 تومان 13052000 تومان 8312000 تومان 2204000 تومان
TAMU
4
B.B
9620000 تومان 13220000 تومان 2240000 تومان
CORUS
4
B.B
FURAMA
4
B.B
9632000 تومان 13244000 تومان 8408000 تومان 2240000 تومان
9836000 تومان 13472000 تومان 8612000 تومان 2324000 تومان
IBIS
4
B.B
ELIZABETH
4
B.B
9764000 تومان 13508000 تومان 8540000 تومان 2300000 تومان
CONCORD
4
B.B
10448000 تومان 14876000 تومان 9224000 تومان 2576000 تومان
10472000 تومان 14924000 تومان 9248000 تومان 2576000 تومان
10856000 تومان 15692000 تومان 9632000 تومان 2732000 تومان
ISTANA
5
B.B
10724000 تومان 15428000 تومان 9500000 تومان 2684000 تومان
10928000 تومان 15836000 تومان 9704000 تومان 2768000 تومان
11144000 تومان 16208000 تومان 9884000 تومان 2792000 تومان
11420000 تومان 16760000 تومان 10160000 تومان 2960000 تومان
5300000 تومان 5300000 تومان 4100000 تومان 500000 تومان
WESTIN
5
B.B
12140000 تومان 18200000 تومان 10880000 تومان 3248000 تومان
TRADERS
5
B.B
12980000 تومان 19880000 تومان 11720000 تومان 3584000 تومان
SHANGRILA
5
B.B
14192000 تومان 22304000 تومان 12932000 تومان 4064000 تومان
16664000 تومان 27248000 تومان 15404000 تومان 5072000 تومان
درجه هتل
3
خدمات
B.B
درجه هتل
2
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

7928000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

9836000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6704000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1568000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

8336000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

10652000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7112000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1724000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

8516000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

11012000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7292000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1796000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

8936000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

11852000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7712000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1964000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

9116000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

12212000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7892000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2036000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

9356000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

12692000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2132000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

9440000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

12860000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2168000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

9296000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

12572000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8072000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2108000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

9536000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

13052000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8312000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2204000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

9620000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

13220000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2240000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

9632000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

13244000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8408000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2240000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

9836000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

13472000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8612000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2324000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

9764000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

13508000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8540000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2300000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

10448000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

14876000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

9224000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2576000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

10472000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

14924000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

9248000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2576000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

10856000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

15692000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

9632000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2732000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

10724000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

15428000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

9500000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2684000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

10928000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

15836000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

9704000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2768000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

11144000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

16208000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

9884000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2792000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

11420000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

16760000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

10160000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2960000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

5300000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5300000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4100000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

500000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

12140000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

18200000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

10880000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3248000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

12980000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

19880000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

11720000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3584000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

14192000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

22304000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

12932000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4064000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

16664000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

27248000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

15404000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5072000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات

اطلاعات تور

دانلود پکیج

نام تور برنامه ریزی شده

تور کوالا و سنگاپور

مدت اقامت

7 شب و 8 روز

خدمات

صبحانه

ترانسفر فرودگاهی

بیمه مسافرتی

محل اقامت

هتل

حمل و نقل

هواپیما

نوع پرواز

چارتر

کلاس پرواز

کلاس اقتصادی

نوع بلیط

بلیط رفت و برگشت

توضیحات تور

• بدلیل چارتر بودن پرواز وگارانتی بودن هتل درصورت کنسلی یاتغییرتاریخ بلیط وهتل سوخت کامل میباشد. • به نفرسوم تخت اضافه سفری تعلق میگیرد. • کلیه هتل ها تا زمان کانفرم نهایی ازجانب هتل بصورت رزرو موقت می باشند ودرصورت عدم کانفرم هتل مشابه جایگزین میگردد. • وچنانچه هتل افزایش نرخ داشته باشد،مابه التفاوت آن بعهده مسافر وآژانس درخواست کننده میباشد. • مسئولیت کنترل گذرنامه ازهرلحاظ وممنوعیت خروج ازکشوربه عهده آژانس درخواست کننده ومسافرمی‌باشد. • درصورت عدم تسویه کل مبلغ تورهنگام ثبت نام به دلیل نوسانات نرخ ارزپرداخت مابه تفاوت افزایش نرخ ارزبه عهده مسافرین والزامی می‌باشد.

هتل ها شامل سورشارژ میباشد با کانتر مربوطه هماهنگ گردد.

کشور مقصد

مالزی

شهر مقصد

کوالالامپور

سنگاپور

شروع قیمت ها از

7928000تومان