شماره تماس : 02152863

تور کوالالامپور

اطلاعات هتل

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
5004000 تومان 60 دلار 5004000 تومان 145 دلار 3954000 تومان 93 دلار 3954000 تومان 25 دلار
5004000 تومان 70 دلار 5004000 تومان 165 دلار 3954000 تومان 93 دلار 3954000 تومان 29 دلار
METROPOL
3
B.B
5004000 تومان 70 دلار 5004000 تومان 165 دلار 3954000 تومان 93 دلار 3954000 تومان 29 دلار
5004000 تومان 85 دلار 5004000 تومان 190 دلار 3954000 تومان 95 دلار 3954000 تومان 35 دلار
5004000 تومان 140 دلار 5004000 تومان 300 دلار 3954000 تومان 165 دلار 3954000 تومان 57 دلار
5004000 تومان 145 دلار 5004000 تومان 310 دلار 3954000 تومان 165 تومان 3954000 تومان 59 دلار
TAMU
4
B.B
5004000 تومان 150 دلار 5004000 تومان 320 دلار 3954000 تومان 3954000 تومان 61 دلار
IBIS
4
B.B
5004000 تومان 160 دلار 5004000 تومان 340 دلار 3954000 تومان 170 دلار 3954000 تومان 63 دلار
MERCUR
4
B.B
5004000 تومان 170 دلار 5004000 تومان 360 دلار 3954000 تومان 165 دلار 3954000 تومان 69 دلار
IMPIANA
4
B.B
5004000 تومان 180 دلار 5004000 تومان 380 دلار 3954000 تومان 175 دلار 3954000 تومان 73 دلار
ISTANA
5
B.B
5004000 تومان 200 دلار 5004000 تومان 420 دلار 3954000 تومان 205 دلار 3954000 تومان 81 دلار
5004000 تومان 210 دلار 5004000 تومان 440 دلار 3954000 تومان 3954000 تومان 85 دلار
5004000 تومان 230 دلار 5004000 تومان 480 دلار 3954000 تومان 235 دلار 3954000 تومان 93 دلار
SHERAYTON
5
B.B
5004000 تومان 285 دلار 5004000 تومان 590 دلار 3954000 تومان 275 دلار 3954000 تومان 115 دلار
5004000 تومان 400 دلار 5004000 تومان 820 دلار 3954000 تومان 390 دلار 3954000 تومان 161 دلار
5004000 تومان 310 دلار 5004000 تومان 640 دلار 3954000 تومان 3954000 تومان 125 دلار
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

5004000 تومان

60 دلار

نرخ اتاق یک تخته

5004000 تومان

145 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3954000 تومان

93 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3954000 تومان

25 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

5004000 تومان

70 دلار

نرخ اتاق یک تخته

5004000 تومان

165 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3954000 تومان

93 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3954000 تومان

29 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

5004000 تومان

70 دلار

نرخ اتاق یک تخته

5004000 تومان

165 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3954000 تومان

93 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3954000 تومان

29 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

5004000 تومان

85 دلار

نرخ اتاق یک تخته

5004000 تومان

190 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3954000 تومان

95 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3954000 تومان

35 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

5004000 تومان

140 دلار

نرخ اتاق یک تخته

5004000 تومان

300 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3954000 تومان

165 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3954000 تومان

57 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

5004000 تومان

145 دلار

نرخ اتاق یک تخته

5004000 تومان

310 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3954000 تومان

165 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3954000 تومان

59 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

5004000 تومان

150 دلار

نرخ اتاق یک تخته

5004000 تومان

320 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3954000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3954000 تومان

61 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

5004000 تومان

160 دلار

نرخ اتاق یک تخته

5004000 تومان

340 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3954000 تومان

170 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3954000 تومان

63 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

5004000 تومان

170 دلار

نرخ اتاق یک تخته

5004000 تومان

360 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3954000 تومان

165 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3954000 تومان

69 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

5004000 تومان

180 دلار

نرخ اتاق یک تخته

5004000 تومان

380 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3954000 تومان

175 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3954000 تومان

73 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

5004000 تومان

200 دلار

نرخ اتاق یک تخته

5004000 تومان

420 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3954000 تومان

205 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3954000 تومان

81 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

5004000 تومان

210 دلار

نرخ اتاق یک تخته

5004000 تومان

440 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3954000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3954000 تومان

85 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

5004000 تومان

230 دلار

نرخ اتاق یک تخته

5004000 تومان

480 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3954000 تومان

235 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3954000 تومان

93 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

5004000 تومان

285 دلار

نرخ اتاق یک تخته

5004000 تومان

590 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3954000 تومان

275 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3954000 تومان

115 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

5004000 تومان

400 دلار

نرخ اتاق یک تخته

5004000 تومان

820 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3954000 تومان

390 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3954000 تومان

161 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

5004000 تومان

310 دلار

نرخ اتاق یک تخته

5004000 تومان

640 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3954000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3954000 تومان

125 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات

اطلاعات تور

دانلود پکیج

ایرلاین

Mahan Air

نام تور برنامه ریزی شده

تور کوالالامپور

نوع تور

شهر و خرید

طبیعت گردی

مدت اقامت

7شب و 8 روز

خدمات

بیمه مسافرتی

سیم کارت

ترانسفر فرودگاهی

گشت شهری با نهار

راهنمای تور

صبحانه

محل اقامت

هتل

حمل و نقل

هواپیما

نوع پرواز

برنامه ریزی شده

کلاس پرواز

کلاس اقتصادی

نوع بلیط

بلیط رفت و برگشت

توضیحات تور

• بدلیل چارتر بودن پرواز وگارانتی بودن هتل درصورت کنسلی یاتغییرتاریخ بلیط وهتل سوخت کامل میباشد. • به نفرسوم تخت اضافه سفری تعلق میگیرد. • کلیه هتل ها تا زمان کانفرم نهایی ازجانب هتل بصورت رزرو موقت می باشند ودرصورت عدم کانفرم هتل مشابه جایگزین میگردد. • وچنانچه هتل افزایش نرخ داشته باشد،مابه التفاوت آن بعهده مسافر وآژانس درخواست کننده میباشد. • مسئولیت کنترل گذرنامه ازهرلحاظ وممنوعیت خروج ازکشوربه عهده آژانس درخواست کننده ومسافرمی‌باشد. • درصورت عدم تسویه کل مبلغ تورهنگام ثبت نام به دلیل نوسانات نرخ ارزپرداخت مابه تفاوت افزایش نرخ ارزبه عهده مسافرین والزامی می‌باشد.

هتل ها شامل سورشارژ میباشد با کانتر مربوطه هماهنگ گردد.

کشور مقصد

مالزی

شهر مقصد

کوالالامپور

خط هوایی

Mahan Air

شروع قیمت ها از

5004000تومان

60 دلار