شماره تماس : 02152863

تور پوکت با پرواز ماهان

اطلاعات هتل

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
5004000 تومان 199 دلار 5004000 تومان 388 دلار 3934000 تومان 183 دلار 3934000 تومان 85 دلار
5004000 تومان 416 دلار 5004000 تومان 822 دلار 3934000 تومان 379 دلار 3934000 تومان 155 دلار
5004000 تومان 505 دلار 5004000 تومان 995 دلار 3934000 تومان 458 دلار 3934000 تومان 192 دلار
5004000 تومان 330 دلار 5004000 تومان 645 دلار 3934000 تومان 297 دلار 3934000 تومان 129 دلار
5004000 تومان 519 دلار 5004000 تومان 1023 دلار 3934000 تومان 465 دلار 3934000 تومان 192 دلار
5004000 تومان 421 دلار 5004000 تومان 827 دلار 3934000 تومان 381 دلار 3934000 تومان 157 دلار
5004000 تومان 554 دلار 5004000 تومان 1093 دلار 3934000 تومان 500 دلار 3934000 تومان 206 دلار
5004000 تومان 568 دلار 5004000 تومان 1121 دلار 3934000 تومان 360 دلار 3934000 تومان 213 دلار
5004000 تومان 519 دلار 5004000 تومان 1023 دلار 3934000 تومان 465 دلار 3934000 تومان 192 دلار
5004000 تومان 372 دلار 5004000 تومان 729 دلار 3934000 تومان 332 دلار 3934000 تومان 143 دلار
5004000 تومان 603 دلار 5004000 تومان 1191 دلار 3934000 تومان 542 دلار 3934000 تومان 227 دلار
DUANGIT
4
B.B
5004000 تومان 638 دلار 5004000 تومان 1261 دلار 3934000 تومان 577 دلار 3934000 تومان 234 دلار
5004000 تومان 435 دلار 5004000 تومان 855 دلار 3934000 تومان 395 دلار 3934000 تومان 164 دلار
5004000 تومان 680 دلار 5004000 تومان 1345 دلار 3934000 تومان 528 دلار 3934000 تومان 248 دلار
5004000 تومان 421 دلار 5004000 تومان 827 دلار 3934000 تومان 381 دلار 3934000 تومان 157 دلار تماس بگیرید
5004000 تومان 638 دلار 5004000 تومان 1261 دلار 3934000 تومان 577 دلار 3934000 تومان 234 دلار
5004000 تومان 1121 دلار 5004000 تومان 2227 دلار 3934000 تومان 1011 دلار 3934000 تومان 402 دلار
5004000 تومان 652 دلار 5004000 تومان 1289 دلار 3934000 تومان 584 دلار 3934000 تومان 241 دلار
5004000 تومان 1081 دلار 5004000 تومان 2157 دلار 3934000 تومان 976 دلار 3934000 تومان 395 دلار
LEMERDIAN
5
B.B
5004000 تومان 2059 دلار 5004000 تومان 4103 دلار 3934000 تومان 1851 دلار 3934000 تومان 731 دلار
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

5004000 تومان

199 دلار

نرخ اتاق یک تخته

5004000 تومان

388 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3934000 تومان

183 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3934000 تومان

85 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

5004000 تومان

416 دلار

نرخ اتاق یک تخته

5004000 تومان

822 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3934000 تومان

379 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3934000 تومان

155 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

5004000 تومان

505 دلار

نرخ اتاق یک تخته

5004000 تومان

995 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3934000 تومان

458 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3934000 تومان

192 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

5004000 تومان

330 دلار

نرخ اتاق یک تخته

5004000 تومان

645 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3934000 تومان

297 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3934000 تومان

129 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

5004000 تومان

519 دلار

نرخ اتاق یک تخته

5004000 تومان

1023 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3934000 تومان

465 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3934000 تومان

192 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

5004000 تومان

421 دلار

نرخ اتاق یک تخته

5004000 تومان

827 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3934000 تومان

381 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3934000 تومان

157 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

5004000 تومان

554 دلار

نرخ اتاق یک تخته

5004000 تومان

1093 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3934000 تومان

500 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3934000 تومان

206 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

5004000 تومان

568 دلار

نرخ اتاق یک تخته

5004000 تومان

1121 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3934000 تومان

360 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3934000 تومان

213 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

5004000 تومان

519 دلار

نرخ اتاق یک تخته

5004000 تومان

1023 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3934000 تومان

465 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3934000 تومان

192 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

5004000 تومان

372 دلار

نرخ اتاق یک تخته

5004000 تومان

729 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3934000 تومان

332 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3934000 تومان

143 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

5004000 تومان

603 دلار

نرخ اتاق یک تخته

5004000 تومان

1191 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3934000 تومان

542 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3934000 تومان

227 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

5004000 تومان

638 دلار

نرخ اتاق یک تخته

5004000 تومان

1261 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3934000 تومان

577 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3934000 تومان

234 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

5004000 تومان

435 دلار

نرخ اتاق یک تخته

5004000 تومان

855 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3934000 تومان

395 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3934000 تومان

164 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

5004000 تومان

680 دلار

نرخ اتاق یک تخته

5004000 تومان

1345 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3934000 تومان

528 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3934000 تومان

248 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

5004000 تومان

421 دلار

نرخ اتاق یک تخته

5004000 تومان

827 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3934000 تومان

381 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3934000 تومان

157 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
تماس بگیرید
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

5004000 تومان

638 دلار

نرخ اتاق یک تخته

5004000 تومان

1261 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3934000 تومان

577 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3934000 تومان

234 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

5004000 تومان

1121 دلار

نرخ اتاق یک تخته

5004000 تومان

2227 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3934000 تومان

1011 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3934000 تومان

402 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

5004000 تومان

652 دلار

نرخ اتاق یک تخته

5004000 تومان

1289 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3934000 تومان

584 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3934000 تومان

241 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

5004000 تومان

1081 دلار

نرخ اتاق یک تخته

5004000 تومان

2157 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3934000 تومان

976 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3934000 تومان

395 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

5004000 تومان

2059 دلار

نرخ اتاق یک تخته

5004000 تومان

4103 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3934000 تومان

1851 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3934000 تومان

731 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات

اطلاعات تور

دانلود پکیج

ایرلاین

Mahan Air

نام تور برنامه ریزی شده

تور پوکت با پرواز ماهان

مدت اقامت

7شب و 8 روز

خدمات

سیم کارت

ترانسفر فرودگاهی

گشت شهری با نهار

راهنمای تور

اخذ ویزای توریستی

محل اقامت

هتل

حمل و نقل

هواپیما

نوع پرواز

برنامه ریزی شده

کلاس پرواز

کلاس اقتصادی

نوع بلیط

بلیط رفت و برگشت

توضیحات تور

• ویزا مبلغ 35یورو به پکیج فوق اضافه می گردد.

• نرخ بلیط نوزاد با کانتر مربوطه هماهنگ شود.

• پرداخت 50% مبلغ تور هنگام ثبت نام الزامی است.

• به نفر سوم تخت اضافه سفری تعلق میگیرد.

• آژانس فضاگشت درخواست کننده ی ویزا میباشد و در صورت عدم صدور ویزا آژانس هیچ مسئولیتی ندارد.

• مسئولیت کنترل گذرنامه از هر لحاظ و ممنوعیت خروج از کشور به عهده آژانس درخواست کننده و مسافر می‌باشد.

• در صورت عدم تسویه کل مبلغ تور هنگام ثبت نام به دلیل نوسانات نرخ ارز پرداخت مابه تفاوت افزایش نرخ ارز به عهده مسافرین و الزامی می‌باشد.

در صورت عدم تسویه کل مبلغ تور هنگام ثبت نام به دلیل نوسانات نرخ ارز پرداخت مابه تفاوت افزایش نرخ ارز به عهده مسافرین و الزامی می‌باشد.

کشور مقصد

تایلند

شهر مقصد

پوکت

خط هوایی

Mahan Air

شروع قیمت ها از

5004000تومان

199 دلار