شماره تماس : 02152863

تور دبی

اطلاعات هتل

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
2500000 تومان 478 درهم 2500000 تومان 689 درهم 2500000 تومان 530 درهم 2500000 تومان 267 درهم
2500000 تومان 509 درهم 2500000 تومان 751 درهم 2500000 تومان 517 درهم 2500000 تومان 267 درهم
LAVENDER
3
B.B
2500000 تومان 565 درهم 2500000 تومان 863 درهم 2500000 تومان 563 درهم 2500000 تومان 267 درهم
MAYFAIR
3
B.B
2500000 تومان 507 درهم 2500000 تومان 747 درهم 2500000 تومان 2500000 تومان 267 درهم
2500000 تومان 541 درهم 2500000 تومان 811 درهم 2500000 تومان 557 درهم 2500000 تومان 267 درهم
DORUS
4
B.B
2500000 تومان 539 درهم 2500000 تومان 813 درهم 2500000 تومان 562 درهم 2500000 تومان 267 درهم
2500000 تومان 572 درهم 2500000 تومان 877 درهم 2500000 تومان 621 درهم 2500000 تومان 267 درهم
2500000 تومان 632 درهم 2500000 تومان 997 درهم 2500000 تومان 599 درهم 2500000 تومان 267 درهم
2500000 تومان 614 درهم 2500000 تومان 961 درهم 2500000 تومان 622 درهم 2500000 تومان 267 درهم
AVENUE
4
B.B
2500000 تومان 665 درهم 2500000 تومان 1067 درهم 2500000 تومان 666 درهم 2500000 تومان 267 درهم
2500000 تومان 691 درهم 2500000 تومان 1115 درهم 2500000 تومان 633 درهم 2500000 تومان 267 درهم
2500000 تومان 692 درهم 2500000 تومان 1116 درهم 2500000 تومان 666 درهم 2500000 تومان 267 درهم
2500000 تومان 782 درهم 2500000 تومان 1296 درهم 2500000 تومان 763 درهم 2740025000000 تومان 267 درهم
2500000 تومان 989 درهم 2500000 تومان 1588 درهم 2500000 تومان 778 درهم 2500000 تومان 267 درهم
2500000 تومان 843 درهم 2500000 تومان 1419 درهم 2500000 تومان 862 درهم 2500000 تومان 267 درهم
2500000 تومان 877 درهم 2500000 تومان 1486 درهم 2500000 تومان 866 درهم 2500000 تومان 267 درهم
2500000 تومان 971 درهم 2500000 تومان 3935 درهم 2500000 تومان 1750 درهم 2500000 تومان 267 درهم
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2500000 تومان

478 درهم

نرخ اتاق یک تخته

2500000 تومان

689 درهم

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2500000 تومان

530 درهم

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2500000 تومان

267 درهم

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2500000 تومان

509 درهم

نرخ اتاق یک تخته

2500000 تومان

751 درهم

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2500000 تومان

517 درهم

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2500000 تومان

267 درهم

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2500000 تومان

565 درهم

نرخ اتاق یک تخته

2500000 تومان

863 درهم

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2500000 تومان

563 درهم

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2500000 تومان

267 درهم

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2500000 تومان

507 درهم

نرخ اتاق یک تخته

2500000 تومان

747 درهم

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2500000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2500000 تومان

267 درهم

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2500000 تومان

541 درهم

نرخ اتاق یک تخته

2500000 تومان

811 درهم

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2500000 تومان

557 درهم

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2500000 تومان

267 درهم

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2500000 تومان

539 درهم

نرخ اتاق یک تخته

2500000 تومان

813 درهم

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2500000 تومان

562 درهم

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2500000 تومان

267 درهم

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2500000 تومان

572 درهم

نرخ اتاق یک تخته

2500000 تومان

877 درهم

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2500000 تومان

621 درهم

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2500000 تومان

267 درهم

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2500000 تومان

632 درهم

نرخ اتاق یک تخته

2500000 تومان

997 درهم

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2500000 تومان

599 درهم

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2500000 تومان

267 درهم

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2500000 تومان

614 درهم

نرخ اتاق یک تخته

2500000 تومان

961 درهم

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2500000 تومان

622 درهم

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2500000 تومان

267 درهم

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2500000 تومان

665 درهم

نرخ اتاق یک تخته

2500000 تومان

1067 درهم

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2500000 تومان

666 درهم

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2500000 تومان

267 درهم

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2500000 تومان

691 درهم

نرخ اتاق یک تخته

2500000 تومان

1115 درهم

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2500000 تومان

633 درهم

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2500000 تومان

267 درهم

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2500000 تومان

692 درهم

نرخ اتاق یک تخته

2500000 تومان

1116 درهم

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2500000 تومان

666 درهم

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2500000 تومان

267 درهم

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2500000 تومان

782 درهم

نرخ اتاق یک تخته

2500000 تومان

1296 درهم

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2500000 تومان

763 درهم

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2740025000000 تومان

267 درهم

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2500000 تومان

989 درهم

نرخ اتاق یک تخته

2500000 تومان

1588 درهم

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2500000 تومان

778 درهم

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2500000 تومان

267 درهم

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2500000 تومان

843 درهم

نرخ اتاق یک تخته

2500000 تومان

1419 درهم

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2500000 تومان

862 درهم

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2500000 تومان

267 درهم

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2500000 تومان

877 درهم

نرخ اتاق یک تخته

2500000 تومان

1486 درهم

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2500000 تومان

866 درهم

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2500000 تومان

267 درهم

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2500000 تومان

971 درهم

نرخ اتاق یک تخته

2500000 تومان

3935 درهم

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2500000 تومان

1750 درهم

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2500000 تومان

267 درهم

موقعیت مکانی
توضیحات

اطلاعات تور

دانلود پکیج

ایرلاین

Mahan Air

نام تور برنامه ریزی شده

تور دبی

مدت اقامت

3 شب و 4 روز

تاریخ اعتبار

ویژه شهریور ماه

خدمات

صبحانه

بیمه مسافرتی

گرفتن ویزا

محل اقامت

هتل

حمل و نقل

هواپیما

نوع پرواز

چارتر

کلاس پرواز

کلاس اقتصادی

نوع بلیط

بلیط رفت و برگشت

توضیحات تور

• بدلیل چارتر بودن پرواز و گارانتی بودن هتل در صورت کنسلی یا تغییر تاریخ شامل جریمه میگردد. نرخ بلیط به پکیج فوق اضافه میگررد.

• نرخ تور نوزاد با کانتر مربوطه هماهنگ گردد.مبلغ 50000 تومان بابت بیمه اضافه می گردد

• مسئولیت کنترل گذرنامه از هر لحاظ و ممنوعیت خروج از کشور بعهده آژانس همکار و مسافر میباشد.

• آژانس فضاگشت درخواست کننده ویزا میباشدو درصورت عدم صدور ویزا آژانس هیچ مسئولیتی نداردو زمان لازم جهت اخذ ویزا 5-7 روز کاری میباشد.(تعطیلات کشور امارات (جمعه – شنبه ) روز کاری محسوب نمی شود.)

• مدارک لازم جهت اخذ ویزا : اصل پاسپورت به همراه 7 ماه اعتبار – یک قطعه عکس 4*3

نرخ بلیط به پکیج فوق اضافه میگردد.

در صورت عدم تسویه کل مبلغ تور هنگام ثبت نام به دلیل نوسانات نرخ ارز پرداخت مابه تفاوت افزایش نرخ ارز به عهده مسافرین و الزامی میباشد.

• پرداخت 50% مبلغ تور الزامی است .

• کلیه هتل ها تا زمان کانفرم نهایی از جانب هتل بصورت رزرو موقت می باشند ودر صورت عدم کانفرم هتل مشابه جایگزین میگردد. و چنانچه هتل افزایش نرخ داشته باشد،مابه التفاوت آن بعهده مسافر و آژانس درخواست کننده می باشد.

• فرزندان حتما باید پاسپورت جداگانه داشته باشد.

کشور مقصد

امارات متحده عربی

شهر مقصد

دبی

خط هوایی

Mahan Air

برنامه سفر

: مبلغ 4500000تومان بابت بلیط به پکیج فوق اضافه میگردد