شماره تماس : 02152863

تور 4 شب بانکوک 3 شب پوکت

اطلاعات هتل

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
5004000 تومان 282 دلار 5004000 تومان 451 دلار 3934000 تومان 271 دلار 3934000 تومان 165 دلار
5004000 تومان 265 دلار 5004000 تومان 417 دلار 3934000 تومان 262 دلار 3934000 تومان 169 دلار
PJ PATONG
3
B.B
5004000 تومان 281 دلار 5004000 تومان 447 دلار 3934000 تومان 267 دلار 3934000 تومان 177 دلار
MY HOTEL
3
B.B
5004000 تومان 365 دلار 5004000 تومان 615 دلار 3934000 تومان 345 دلار 3934000 تومان 205 دلار
MIRAMAR
4
B.B
5004000 تومان 407 دلار 5004000 تومان 699 دلار 3934000 تومان 381 دلار 3934000 تومان 220 دلار
5004000 تومان 327 دلار 5004000 تومان 539 دلار 3934000 تومان 421 دلار 3934000 تومان 192 دلار
5004000 تومان 420 دلار 5004000 تومان 725 دلار 3934000 تومان 412 دلار 3934000 تومان 223 دلار
5004000 تومان 580 دلار 5004000 تومان 1045 دلار 3934000 تومان 548 دلار 3934000 تومان 280 دلار
DUANGIT
4
B.B
5004000 تومان 438 دلار 5004000 تومان 761 دلار 3934000 تومان 438 دلار 3934000 تومان 229 دلار
GRACELAND
4
B.B
5004000 تومان 596 دلار 5004000 تومان 1077 دلار 3934000 تومان 3934000 تومان 284 دلار
AMARI
4
B.B
5004000 تومان 584 دلار 5004000 تومان 1053 دلار 414000 تومان 516 دلار 3934000 تومان 280 دلار
NOVOTEL
4
B.B
5004000 تومان 536 دلار 5004000 تومان 957 دلار 3934000 تومان 3934000 تومان 265 دلار
MELLENIUM
5
B.B
5004000 تومان 480 دلار 5004000 تومان 845 دلار 3934000 تومان 478 دلار 3934000 تومان 247 دلار
5004000 تومان 838 دلار 5004000 تومان 1561 دلار 3934000 تومان 792 دلار 3934000 تومان 374 دلار
LEMERDIAN
5
B.B
5004000 تومان 842 دلار 5004000 تومان 1569 دلار 3934000 تومان 3934000 تومان 375 دلار
درجه هتل
3
خدمات
B.B
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

5004000 تومان

282 دلار

نرخ اتاق یک تخته

5004000 تومان

451 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3934000 تومان

271 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3934000 تومان

165 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

5004000 تومان

265 دلار

نرخ اتاق یک تخته

5004000 تومان

417 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3934000 تومان

262 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3934000 تومان

169 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

5004000 تومان

281 دلار

نرخ اتاق یک تخته

5004000 تومان

447 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3934000 تومان

267 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3934000 تومان

177 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

5004000 تومان

365 دلار

نرخ اتاق یک تخته

5004000 تومان

615 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3934000 تومان

345 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3934000 تومان

205 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

5004000 تومان

407 دلار

نرخ اتاق یک تخته

5004000 تومان

699 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3934000 تومان

381 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3934000 تومان

220 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

5004000 تومان

327 دلار

نرخ اتاق یک تخته

5004000 تومان

539 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3934000 تومان

421 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3934000 تومان

192 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

5004000 تومان

420 دلار

نرخ اتاق یک تخته

5004000 تومان

725 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3934000 تومان

412 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3934000 تومان

223 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

5004000 تومان

580 دلار

نرخ اتاق یک تخته

5004000 تومان

1045 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3934000 تومان

548 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3934000 تومان

280 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

5004000 تومان

438 دلار

نرخ اتاق یک تخته

5004000 تومان

761 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3934000 تومان

438 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3934000 تومان

229 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

5004000 تومان

596 دلار

نرخ اتاق یک تخته

5004000 تومان

1077 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3934000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3934000 تومان

284 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

5004000 تومان

584 دلار

نرخ اتاق یک تخته

5004000 تومان

1053 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

414000 تومان

516 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3934000 تومان

280 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

5004000 تومان

536 دلار

نرخ اتاق یک تخته

5004000 تومان

957 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3934000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3934000 تومان

265 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

5004000 تومان

480 دلار

نرخ اتاق یک تخته

5004000 تومان

845 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3934000 تومان

478 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3934000 تومان

247 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

5004000 تومان

838 دلار

نرخ اتاق یک تخته

5004000 تومان

1561 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3934000 تومان

792 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3934000 تومان

374 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

5004000 تومان

842 دلار

نرخ اتاق یک تخته

5004000 تومان

1569 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3934000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3934000 تومان

375 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات

اطلاعات تور

دانلود پکیج

ایرلاین

Mahan Air

نام تور برنامه ریزی شده

تور 4 شب بانکوک 3 شب پوکت

مدت اقامت

7شب و 8 روز

خدمات

صبحانه

بیمه مسافرتی

گرفتن ویزا

ترانسفر فرودگاهی

پرواز/بلیط داخلی

محل اقامت

هتل

حمل و نقل

هواپیما

نوع پرواز

برنامه ریزی شده

کلاس پرواز

کلاس اقتصادی

نوع بلیط

بلیط رفت و برگشت

توضیحات تور

• ویزا مبلغ 35یورو به پکیج فوق اضافه می گردد.

• نرخ بلیط نوزاد با کانتر مربوطه هماهنگ شود.

• پرداخت 50% مبلغ تور هنگام ثبت نام الزامی است.

• به نفر سوم تخت اضافه سفری تعلق میگیرد.

• آژانس فضاگشت درخواست کننده ی ویزا میباشد و در صورت عدم صدور ویزا آژانس هیچ مسئولیتی ندارد.

• مسئولیت کنترل گذرنامه از هر لحاظ و ممنوعیت خروج از کشور به عهده آژانس درخواست کننده و مسافر می‌باشد.

• در صورت عدم تسویه کل مبلغ تور هنگام ثبت نام به دلیل نوسانات نرخ ارز پرداخت مابه تفاوت افزایش نرخ ارز به عهده مسافرین و الزامی می‌باشد.

در صورت عدم تسویه کل مبلغ تور هنگام ثبت نام به دلیل نوسانات نرخ ارز پرداخت مابه تفاوت افزایش نرخ ارز به عهده مسافرین و الزامی می‌باشد.

• نرخ بلیط کودک 2 تا 6 سال با کانتر مربوطه هماهنگ گردد.

کشور مقصد

تایلند

شهر مقصد

بانکوک

پوکت

خط هوایی

Mahan Air

شروع قیمت ها از

5004000تومان

282 دلار