شماره تماس : 02152863

تور 4شب بانکوک 3 شب پاتایا

اطلاعات هتل

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
5004000 تومان 134 دلار 5004000 تومان 258 دلار 3934000 تومان 132 دلار 504000 تومان 47 دلار
SIWALAI
3
B.B
5004000 تومان 132 دلار 5004000 تومان 251 دلار 3934000 تومان 135 دلار 504000 تومان 57 دلار
5004000 تومان 133 دلار 5004000 تومان 251 دلار 3934000 تومان 128 دلار 504000 تومان 59 دلار
MY HOTEL
3
B.B
5004000 تومان 199 دلار 5004000 تومان 383 دلار 3934000 تومان 504000 تومان 84 دلار
5004000 تومان 163 دلار 5004000 تومان 311 دلار 3934000 تومان 158 دلار 504000 تومان 72 دلار
FX MAKSAN
4
B.B
5004000 تومان 179 دلار 5004000 تومان 343 دلار 3934000 تومان 279 دلار 504000 تومان 74 دلار
5004000 تومان 248 دلار 5004000 تومان 481 دلار 3934000 تومان 282 دلار 504000 تومان 99 دلار
5004000 تومان 303 دلار 5004000 تومان 591 دلار 3934000 تومان 298 دلار 504000 تومان 120 دلار
5004000 تومان 248 دلار 5004000 تومان 481 دلار 3934000 تومان 290 دلار 504000 تومان 99 دلار
5004000 تومان 248 دلار 5004000 تومان 481 دلار 3934000 تومان 290 دلار 504000 تومان 99 دلار
5004000 تومان 361 دلار 5004000 تومان 707 دلار 3934000 تومان 504000 تومان 136 دلار
VISTA
4
B.B
5004000 تومان 340 دلار 5004000 تومان 665 دلار 3934000 تومان 335 دلار 504000 تومان 132 دلار
NOVOTEL
4
B.B
5004000 تومان 352 دلار 5004000 تومان 689 دلار 3934000 تومان 504000 تومان 135 دلار
5004000 تومان 362 دلار 5004000 تومان 709 دلار 3934000 تومان 357 دلار 504000 تومان 159 دلار
5004000 تومان 516 دلار 5004000 تومان 1017 دلار 3934000 تومان 515 دلار 504000 تومان 196 دلار
AMARI
5
B.B
5004000 تومان 514 دلار 5004000 تومان 1013 دلار 3934000 تومان 504000 تومان 194 دلار
درجه هتل
3
خدمات
B.B
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

5004000 تومان

134 دلار

نرخ اتاق یک تخته

5004000 تومان

258 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3934000 تومان

132 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

504000 تومان

47 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

5004000 تومان

132 دلار

نرخ اتاق یک تخته

5004000 تومان

251 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3934000 تومان

135 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

504000 تومان

57 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

5004000 تومان

133 دلار

نرخ اتاق یک تخته

5004000 تومان

251 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3934000 تومان

128 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

504000 تومان

59 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

5004000 تومان

199 دلار

نرخ اتاق یک تخته

5004000 تومان

383 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3934000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

504000 تومان

84 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

5004000 تومان

163 دلار

نرخ اتاق یک تخته

5004000 تومان

311 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3934000 تومان

158 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

504000 تومان

72 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

5004000 تومان

179 دلار

نرخ اتاق یک تخته

5004000 تومان

343 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3934000 تومان

279 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

504000 تومان

74 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

5004000 تومان

248 دلار

نرخ اتاق یک تخته

5004000 تومان

481 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3934000 تومان

282 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

504000 تومان

99 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

5004000 تومان

303 دلار

نرخ اتاق یک تخته

5004000 تومان

591 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3934000 تومان

298 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

504000 تومان

120 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

5004000 تومان

248 دلار

نرخ اتاق یک تخته

5004000 تومان

481 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3934000 تومان

290 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

504000 تومان

99 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

5004000 تومان

248 دلار

نرخ اتاق یک تخته

5004000 تومان

481 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3934000 تومان

290 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

504000 تومان

99 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

5004000 تومان

361 دلار

نرخ اتاق یک تخته

5004000 تومان

707 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3934000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

504000 تومان

136 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

5004000 تومان

340 دلار

نرخ اتاق یک تخته

5004000 تومان

665 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3934000 تومان

335 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

504000 تومان

132 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

5004000 تومان

352 دلار

نرخ اتاق یک تخته

5004000 تومان

689 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3934000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

504000 تومان

135 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

5004000 تومان

362 دلار

نرخ اتاق یک تخته

5004000 تومان

709 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3934000 تومان

357 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

504000 تومان

159 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

5004000 تومان

516 دلار

نرخ اتاق یک تخته

5004000 تومان

1017 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3934000 تومان

515 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

504000 تومان

196 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

5004000 تومان

514 دلار

نرخ اتاق یک تخته

5004000 تومان

1013 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3934000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

504000 تومان

194 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات

اطلاعات تور

دانلود پکیج

ایرلاین

Mahan Air

نام تور برنامه ریزی شده

تور 4شب بانکوک 3 شب پاتایا

مدت اقامت

7 شب و 8 روز

خدمات

گشت شهری

ترانسفر فرودگاهی

راهنمای تور

اخذ ویزای توریستی

صبحانه

بیمه مسافرتی

محل اقامت

هتل

حمل و نقل

هواپیما

نوع پرواز

برنامه ریزی شده

کلاس پرواز

کلاس اقتصادی

نوع بلیط

بلیط رفت و برگشت

توضیحات تور

• ویزا مبلغ 35یورو به پکیج فوق اضافه می گردد.

• نرخ بلیط نوزاد با کانتر مربوطه هماهنگ شود.

• پرداخت 50% مبلغ تور هنگام ثبت نام الزامی است.

• به نفر سوم تخت اضافه سفری تعلق میگیرد.

• آژانس فضاگشت درخواست کننده ی ویزا میباشد و در صورت عدم صدور ویزا آژانس هیچ مسئولیتی ندارد.

• مسئولیت کنترل گذرنامه از هر لحاظ و ممنوعیت خروج از کشور به عهده آژانس درخواست کننده و مسافر می‌باشد.

• در صورت عدم تسویه کل مبلغ تور هنگام ثبت نام به دلیل نوسانات نرخ ارز پرداخت مابه تفاوت افزایش نرخ ارز به عهده مسافرین و الزامی می‌باشد.

در صورت عدم تسویه کل مبلغ تور هنگام ثبت نام به دلیل نوسانات نرخ ارز پرداخت مابه تفاوت افزایش نرخ ارز به عهده مسافرین و الزامی می‌باشد.

• نرخ بلیط کودک 2 تا 6 سال با کانتر مربوطه هماهنگ گردد.

کشور مقصد

تایلند

شهر مقصد

بانکوک

پاتایا

خط هوایی

Mahan Air

شروع قیمت ها از

5004000تومان

134 دلار