شماره تماس : 02152863

تور بانکوک

اطلاعات هتل

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
5004000 تومان 164 دلار 5004000 تومان 318 دلار 3934000 تومان 162 دلار 3934000 تومان 71 دلار
5004000 تومان 129 دلار 5004000 تومان 248 دلار 3934000 تومان 141 دلار 3934000 تومان 57 دلار
5004000 تومان 122 دلار 5004000 تومان 234 دلار 3934000 تومان 120 دلار 3934000 تومان 57 دلار
MY HOTEL
3
B.B
5004000 تومان 143 دلار 5004000 تومان 276 دلار 3934000 تومان 141 دلار 3934000 تومان 64 دلار
MIRAMAR
4
B.B
5004000 تومان 148 دلار 5004000 تومان 281 دلار 3934000 تومان 143 دلار 3934000 تومان 66 دلار
5004000 تومان 197 دلار 5004000 تومان 379 دلار 3934000 تومان 213 دلار 3934000 تومان 80 دلار
5004000 تومان 253 دلار 5004000 تومان 491 دلار 3934000 تومان 262 دلار 3934000 تومان 101 دلار
5004000 تومان 281 دلار 5004000 تومان 547 دلار 3934000 تومان 297 دلار 3934000 تومان 108 دلار
5004000 تومان 330 دلار 5004000 تومان 645 دلار 3934000 تومان 325 دلار 3934000 تومان 129 دلار
5004000 تومان 281 دلار 5004000 تومان 547 دلار 3934000 تومان 311 دلار 3934000 تومان 108 دلار
5004000 تومان 421 دلار 5004000 تومان 827 دلار 3934000 تومان 3934000 تومان 157 دلار
5004000 تومان 337 دلار 5004000 تومان 659 دلار 3934000 تومان 332 دلار 3934000 تومان 129 دلار
NOVOTEL
5
B.B
5004000 تومان 400 دلار 5004000 تومان 785 دلار 3934000 تومان 3934000 تومان 150 دلار
5004000 تومان 274 دلار 5004000 تومان 540 دلار 3934000 تومان 276 دلار 3934000 تومان 108 دلار
5004000 تومان 386 دلار 5004000 تومان 757 دلار 3934000 تومان 381 دلار 3934000 تومان 150 دلار
5004000 تومان 456 دلار 5004000 تومان 897 دلار 3934000 تومان 458 دلار 3934000 تومان 178 دلار
5004000 تومان 484 دلار 5004000 تومان 953 دلار 3934000 تومان 3934000 تومان 185 دلار
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

5004000 تومان

164 دلار

نرخ اتاق یک تخته

5004000 تومان

318 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3934000 تومان

162 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3934000 تومان

71 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

5004000 تومان

129 دلار

نرخ اتاق یک تخته

5004000 تومان

248 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3934000 تومان

141 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3934000 تومان

57 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

5004000 تومان

122 دلار

نرخ اتاق یک تخته

5004000 تومان

234 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3934000 تومان

120 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3934000 تومان

57 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

5004000 تومان

143 دلار

نرخ اتاق یک تخته

5004000 تومان

276 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3934000 تومان

141 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3934000 تومان

64 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

5004000 تومان

148 دلار

نرخ اتاق یک تخته

5004000 تومان

281 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3934000 تومان

143 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3934000 تومان

66 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

5004000 تومان

197 دلار

نرخ اتاق یک تخته

5004000 تومان

379 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3934000 تومان

213 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3934000 تومان

80 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

5004000 تومان

253 دلار

نرخ اتاق یک تخته

5004000 تومان

491 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3934000 تومان

262 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3934000 تومان

101 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

5004000 تومان

281 دلار

نرخ اتاق یک تخته

5004000 تومان

547 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3934000 تومان

297 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3934000 تومان

108 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

5004000 تومان

330 دلار

نرخ اتاق یک تخته

5004000 تومان

645 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3934000 تومان

325 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3934000 تومان

129 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

5004000 تومان

281 دلار

نرخ اتاق یک تخته

5004000 تومان

547 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3934000 تومان

311 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3934000 تومان

108 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

5004000 تومان

421 دلار

نرخ اتاق یک تخته

5004000 تومان

827 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3934000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3934000 تومان

157 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

5004000 تومان

337 دلار

نرخ اتاق یک تخته

5004000 تومان

659 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3934000 تومان

332 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3934000 تومان

129 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

5004000 تومان

400 دلار

نرخ اتاق یک تخته

5004000 تومان

785 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3934000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3934000 تومان

150 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

5004000 تومان

274 دلار

نرخ اتاق یک تخته

5004000 تومان

540 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3934000 تومان

276 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3934000 تومان

108 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

5004000 تومان

386 دلار

نرخ اتاق یک تخته

5004000 تومان

757 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3934000 تومان

381 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3934000 تومان

150 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

5004000 تومان

456 دلار

نرخ اتاق یک تخته

5004000 تومان

897 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3934000 تومان

458 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3934000 تومان

178 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

5004000 تومان

484 دلار

نرخ اتاق یک تخته

5004000 تومان

953 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3934000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3934000 تومان

185 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات

اطلاعات تور

دانلود پکیج

ایرلاین

Mahan Air

نام تور برنامه ریزی شده

تور بانکوک

مدت اقامت

7 شب و 8 روز

خدمات

گشت شهری

ترانسفر فرودگاهی

راهنمای تور

صبحانه

بیمه مسافرتی

گرفتن ویزا

محل اقامت

هتل

حمل و نقل

هواپیما

نوع پرواز

برنامه ریزی شده

کلاس پرواز

کلاس اقتصادی

نوع بلیط

بلیط رفت و برگشت

توضیحات تور

• ویزا مبلغ 35یورو به پکیج فوق اضافه می گردد.

• نرخ بلیط نوزاد با کانتر مربوطه هماهنگ شود.

• پرداخت 50% مبلغ تور هنگام ثبت نام الزامی است.

• به نفر سوم تخت اضافه سفری تعلق میگیرد.

• آژانس فضاگشت درخواست کننده ی ویزا میباشد و در صورت عدم صدور ویزا آژانس هیچ مسئولیتی ندارد.

• مسئولیت کنترل گذرنامه از هر لحاظ و ممنوعیت خروج از کشور به عهده آژانس درخواست کننده و مسافر می‌باشد.

• در صورت عدم تسویه کل مبلغ تور هنگام ثبت نام به دلیل نوسانات نرخ ارز پرداخت مابه تفاوت افزایش نرخ ارز به عهده مسافرین و الزامی می‌باشد.

در صورت عدم تسویه کل مبلغ تور هنگام ثبت نام به دلیل نوسانات نرخ ارز پرداخت مابه تفاوت افزایش نرخ ارز به عهده مسافرین و الزامی می‌باشد.

• نرخ بلیط کودک 2 تا 6 سال با کانتر مربوطه هماهنگ گردد.

خط هوایی

Mahan Air

شروع قیمت ها از

5040000تومان

164 دلار