شماره تماس : 02152863

تور استانبول 6 شب و 7 روز ویژه نوروز

اطلاعات هتل

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
TOPKAPI
3
B.B
2500000 تومان 57 دلار 2500000 تومان 114 دلار 2500000 تومان 30 دلار 2500000 تومان
SABENA
3
B.B
2500000 تومان 48 دلار 2500000 تومان 84 دلار 2500000 تومان 30 دلار 2500000 تومان
2500000 تومان 42 دلار 2500000 تومان 84 دلار 2500000 تومان 27 دلار 2500000 تومان
2500000 تومان 54 دلار 2500000 تومان 93 دلار 2500000 تومان 30 دلار 2500000 تومان
2500000 تومان 72 دلار 2500000 تومان 141 دلار 2500000 تومان 45 دلار 2500000 تومان
2500000 تومان 58 دلار 2500000 تومان 108 دلار 2500000 تومان 36 دلار 2500000 تومان
2500000 تومان 97 دلار 2500000 تومان 190 دلار 2500000 تومان 58 دلار 2500000 تومان
2500000 تومان 63 دلار 2500000 تومان 123 دلار 2500000 تومان 51 دلار 2500000 تومان
2500000 تومان 97 دلار 2500000 تومان 190 دلار 2500000 تومان 54 دلار 2500000 تومان
2500000 تومان 83 دلار 2500000 تومان 161 دلار 2500000 تومان 54 دلار 2500000 تومان
CUMBALI
4
B.B
2500000 تومان 45 دلار 2500000 تومان 84 دلار 2500000 تومان 30 دلار 2500000 تومان
2500000 تومان 86 دلار 2500000 تومان 172 دلار 2500000 تومان 58 دلار 2500000 تومان
2500000 تومان 48 دلار 2500000 تومان 96 دلار 2500000 تومان 30 دلار 2500000 تومان
ICON
4
B.B
2500000 تومان 45 دلار 2500000 تومان 90 دلار 2500000 تومان 30 دلار 2500000 تومان
2500000 تومان 63 دلار 2500000 تومان 123 دلار 2500000 تومان 42 دلار 2500000 تومان
2500000 تومان 104 دلار 2500000 تومان 204 دلار 2500000 تومان 68 دلار 2500000 تومان
2500000 تومان 81 دلار 2500000 تومان 159 دلار 2500000 تومان 54 دلار 2500000 تومان
2500000 تومان 150 دلار 2500000 تومان 265 دلار 2500000 تومان 86 دلار 2500000 تومان
NAZ CITY
5
B.B
2500000 تومان 104 دلار 2500000 تومان 204 دلار 2500000 تومان 68 دلار 2500000 تومان
2500000 تومان 129 دلار 2500000 تومان 231 دلار 2500000 تومان 57 دلار 2500000 تومان
2500000 تومان 132 دلار 2500000 تومان 258 دلار 2500000 تومان 83 دلار 2500000 تومان
2500000 تومان 222 دلار 2500000 تومان 395 دلار 2500000 تومان 97 دلار 2500000 تومان
2500000 تومان 97 دلار 2500000 تومان 193 دلار 2500000 تومان 65 دلار 2500000 تومان
2500000 تومان 250 دلار 2500000 تومان 500 دلار 2500000 تومان 147 دلار 2500000 تومان
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2500000 تومان

57 دلار

نرخ اتاق یک تخته

2500000 تومان

114 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2500000 تومان

30 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2500000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2500000 تومان

48 دلار

نرخ اتاق یک تخته

2500000 تومان

84 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2500000 تومان

30 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2500000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2500000 تومان

42 دلار

نرخ اتاق یک تخته

2500000 تومان

84 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2500000 تومان

27 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2500000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2500000 تومان

54 دلار

نرخ اتاق یک تخته

2500000 تومان

93 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2500000 تومان

30 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2500000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2500000 تومان

72 دلار

نرخ اتاق یک تخته

2500000 تومان

141 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2500000 تومان

45 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2500000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2500000 تومان

58 دلار

نرخ اتاق یک تخته

2500000 تومان

108 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2500000 تومان

36 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2500000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2500000 تومان

97 دلار

نرخ اتاق یک تخته

2500000 تومان

190 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2500000 تومان

58 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2500000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2500000 تومان

63 دلار

نرخ اتاق یک تخته

2500000 تومان

123 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2500000 تومان

51 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2500000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2500000 تومان

97 دلار

نرخ اتاق یک تخته

2500000 تومان

190 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2500000 تومان

54 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2500000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2500000 تومان

83 دلار

نرخ اتاق یک تخته

2500000 تومان

161 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2500000 تومان

54 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2500000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2500000 تومان

45 دلار

نرخ اتاق یک تخته

2500000 تومان

84 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2500000 تومان

30 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2500000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2500000 تومان

86 دلار

نرخ اتاق یک تخته

2500000 تومان

172 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2500000 تومان

58 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2500000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2500000 تومان

48 دلار

نرخ اتاق یک تخته

2500000 تومان

96 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2500000 تومان

30 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2500000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2500000 تومان

45 دلار

نرخ اتاق یک تخته

2500000 تومان

90 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2500000 تومان

30 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2500000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2500000 تومان

63 دلار

نرخ اتاق یک تخته

2500000 تومان

123 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2500000 تومان

42 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2500000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2500000 تومان

104 دلار

نرخ اتاق یک تخته

2500000 تومان

204 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2500000 تومان

68 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2500000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2500000 تومان

81 دلار

نرخ اتاق یک تخته

2500000 تومان

159 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2500000 تومان

54 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2500000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2500000 تومان

150 دلار

نرخ اتاق یک تخته

2500000 تومان

265 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2500000 تومان

86 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2500000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2500000 تومان

104 دلار

نرخ اتاق یک تخته

2500000 تومان

204 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2500000 تومان

68 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2500000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2500000 تومان

129 دلار

نرخ اتاق یک تخته

2500000 تومان

231 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2500000 تومان

57 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2500000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2500000 تومان

132 دلار

نرخ اتاق یک تخته

2500000 تومان

258 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2500000 تومان

83 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2500000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2500000 تومان

222 دلار

نرخ اتاق یک تخته

2500000 تومان

395 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2500000 تومان

97 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2500000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2500000 تومان

97 دلار

نرخ اتاق یک تخته

2500000 تومان

193 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2500000 تومان

65 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2500000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2500000 تومان

250 دلار

نرخ اتاق یک تخته

2500000 تومان

500 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2500000 تومان

147 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2500000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات

اطلاعات تور

دانلود پکیج

نام تور برنامه ریزی شده

تور استانبول 6 شب و 7 روز ویژه نوروز

نوع تور

ساحل

مدت اقامت

6 شب و7 روز

خدمات

صبحانه

بیمه مسافرتی

ترانسفر فرودگاهی

محل اقامت

هتل

حمل و نقل

هواپیما

نوع پرواز

چارتر

کلاس پرواز

کلاس اقتصادی

نوع بلیط

بلیط رفت و برگشت

توضیحات تور

نرخ کودک بدون تخت 2-6 سال 7.900.000 میباشد. نرخ کودک زیر 2 سال 990.000 تومان می باشد. مسئولیت کنترل پاسپورت بعهده مسافر میباشد. جهت کانفرم نمودن هتل و نرخ نهایی تور در تاریخ مورد نظر با کانتر مربوطه تماس حاصل فرمایید. پرداخت 70% از مبلغ کل تور در زمان ثبت نام الزامی می باشد.

کشور مقصد

ترکیه

شهر مقصد

استانبول