شماره تماس : 02152863

تور آنکارا

اطلاعات هتل

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
ALMER
3
B.B
2054000 تومان 47 دلار 2054000 تومان 59 دلار 1704000 تومان 36 دلار 204000 تومان 3 دلار
SIYAV
3
B.B
2054000 تومان 67 دلار 2054000 تومان 77 دلار 1704000 تومان 121 دلار 204000 تومان 3 دلار
GOLD
3
B.B
2054000 تومان 70 دلار 2054000 تومان 100 دلار 1704000 تومان 32 دلار 204000 تومان 5 دلار
SEVENDEEP
3
B.B
2054000 تومان 88 دلار 2054000 تومان 124 دلار 1704000 تومان 38 دلار 204000 تومان 5 دلار
2054000 تومان 88 دلار 2054000 تومان 115 دلار 1704000 تومان 47 دلار 204000 تومان 5 دلار
2054000 تومان 67 دلار 2054000 تومان 91 دلار 1704000 تومان 44 دلار 204000 تومان 5 دلار
2054000 تومان 85 دلار 2054000 تومان 115 دلار 2054000 تومان 1704000 تومان 204000 تومان 5 دلار کودک با تخت چک آنلاین
2054000 تومان 88 دلار 2054000 تومان 127 دلار 1704000 تومان 68 دلار 204000 تومان 5 دلار
CK FARABI
4
B.B
2054000 تومان 88 دلار 2054000 تومان 130 دلار 1704000 تومان 38 دلار 204000 تومان 5 دلار
NIZA PARK
4
B.B
2054000 تومان 88 دلار 2054000 تومان 121 دلار 1704000 تومان 204000 تومان 5 دلار کودک با تخت چک آنلاین
RAMADA
4
B.B
2054000 تومان 97 دلار 2054000 تومان 148 دلار 1704000 تومان 47 دلار 204000 تومان 5 دلار
MIDI
4
B.B
2054000 تومان 91 دلار 2054000 تومان 142 دلار 1704000 تومان 38 دلار 204000 تومان 5 دلار
2054000 تومان 124 دلار 2054000 تومان 202 دلار 1704000 تومان 204000 تومان 5 دلار کودک با تخت چک آنلاین
DIVAN
4
B.B
2054000 تومان 160 دلار 2054000 تومان 256 دلار 1704000 تومان 204000 تومان 5 دلار کودک با تخت چک آنلاین
2054000 تومان 100 دلار 2054000 تومان 139 دلار 1704000 تومان 65 دلار 204000 تومان 5 دلار
HILTON SA
5
B.B
2054000 تومان 115 دلار 2054000 تومان 169 دلار 1704000 تومان 65 دلار 204000 تومان 5 دلار
SHERAYTON
5
B.B
2054000 تومان 109 دلار 2054000 تومان 160 دلار 1704000 تومان 59 دلار 204000 تومان 5 دلار
LATANYA
5
B.B
2054000 تومان 130 دلار 2054000 تومان 205 دلار 1704000 تومان 204000 تومان 5 دلار کودک با تخت چک آنلاین
2054000 تومان 115 دلار 2054000 تومان 175 دلار 1704000 تومان 56 دلار 204000 تومان 5 دلار
WYNDHAM
5
B.B
2054000 تومان 265 دلار 2054000 تومان 385 دلار 1704000 تومان 140 دلار 204000 تومان 5 دلار
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2054000 تومان

47 دلار

نرخ اتاق یک تخته

2054000 تومان

59 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1704000 تومان

36 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

204000 تومان

3 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2054000 تومان

67 دلار

نرخ اتاق یک تخته

2054000 تومان

77 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1704000 تومان

121 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

204000 تومان

3 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2054000 تومان

70 دلار

نرخ اتاق یک تخته

2054000 تومان

100 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1704000 تومان

32 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

204000 تومان

5 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2054000 تومان

88 دلار

نرخ اتاق یک تخته

2054000 تومان

124 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1704000 تومان

38 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

204000 تومان

5 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2054000 تومان

88 دلار

نرخ اتاق یک تخته

2054000 تومان

115 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1704000 تومان

47 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

204000 تومان

5 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2054000 تومان

67 دلار

نرخ اتاق یک تخته

2054000 تومان

91 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1704000 تومان

44 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

204000 تومان

5 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2054000 تومان

85 دلار

نرخ اتاق یک تخته

2054000 تومان

115 دلار

نرخ اتاق سه تخته

2054000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1704000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

204000 تومان

5 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
کودک با تخت چک آنلاین
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2054000 تومان

88 دلار

نرخ اتاق یک تخته

2054000 تومان

127 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1704000 تومان

68 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

204000 تومان

5 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2054000 تومان

88 دلار

نرخ اتاق یک تخته

2054000 تومان

130 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1704000 تومان

38 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

204000 تومان

5 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2054000 تومان

88 دلار

نرخ اتاق یک تخته

2054000 تومان

121 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1704000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

204000 تومان

5 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
کودک با تخت چک آنلاین
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2054000 تومان

97 دلار

نرخ اتاق یک تخته

2054000 تومان

148 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1704000 تومان

47 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

204000 تومان

5 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2054000 تومان

91 دلار

نرخ اتاق یک تخته

2054000 تومان

142 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1704000 تومان

38 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

204000 تومان

5 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2054000 تومان

124 دلار

نرخ اتاق یک تخته

2054000 تومان

202 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1704000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

204000 تومان

5 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
کودک با تخت چک آنلاین
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2054000 تومان

160 دلار

نرخ اتاق یک تخته

2054000 تومان

256 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1704000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

204000 تومان

5 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
کودک با تخت چک آنلاین
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2054000 تومان

100 دلار

نرخ اتاق یک تخته

2054000 تومان

139 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1704000 تومان

65 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

204000 تومان

5 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2054000 تومان

115 دلار

نرخ اتاق یک تخته

2054000 تومان

169 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1704000 تومان

65 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

204000 تومان

5 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2054000 تومان

109 دلار

نرخ اتاق یک تخته

2054000 تومان

160 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1704000 تومان

59 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

204000 تومان

5 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2054000 تومان

130 دلار

نرخ اتاق یک تخته

2054000 تومان

205 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1704000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

204000 تومان

5 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
کودک با تخت چک آنلاین
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2054000 تومان

115 دلار

نرخ اتاق یک تخته

2054000 تومان

175 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1704000 تومان

56 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

204000 تومان

5 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2054000 تومان

265 دلار

نرخ اتاق یک تخته

2054000 تومان

385 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1704000 تومان

140 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

204000 تومان

5 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات

اطلاعات تور

دانلود پکیج

نام تور برنامه ریزی شده

تور آنکارا

نوع تور

شهر و خرید

نمایشگاهی

طبیعت گردی

مدت اقامت

3 شب و 4 روز

خدمات

صبحانه

بیمه مسافرتی

راهنما فرودگاه

ترانسفر فرودگاهی

محل اقامت

هتل

حمل و نقل

هواپیما

نوع پرواز

چارتر

کلاس پرواز

کلاس اقتصادی

نوع بلیط

بلیط رفت و برگشت

شروع قیمت ها از

2054000تومان

47 دلار